Hưởng ứng Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc

Hiện nay Thành đoàn - Hội Sinh viên Thành phố đang triển khai các hoạt động để hưởng ứng Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc cũng như các hoạt động chào mừng năm mới phối hợp với Honda Việt Nam 🎉🎉🎉

1️⃣ Cuộc thi Chạy Hanoi Youth Marathon 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️

- Thời gian: 7h30 ngày 17/12/2022 (thứ 7)

- Địa điểm: Xung quanh khu vực tuyến phố Trịnh Công Sơn

- Số lượng mong muốn: 3000 người chạy

- Thông tin cuộc thi: https://www.facebook.com/hoisinhvienvietnamthanhphohanoi/posts/217146493972377

2️⃣ Cuộc thi Bước nhảy sống động 💃🏻🕺🏻

- Thời gian nhận bài: đến mùng 9/12 (còn 4 ngày nữa)

- Nộp bài thi tại link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfGxNL63ch.../viewform...

3️⃣ Cuộc thi Trang trí xe 🎨🛵

- Thời gian nhận bài: đến ngày 12/12

- Cách thức: Các bạn svien có thể vẽ tay ra giấy, thiết kế xe máy có sử dụng logo của Honda theo link https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2Fdulieucuocthibikecontest%3Ffbclid%3DIwAR1tuF3l9Q-_A8C8vsttcxQ7IE2Bhx8vj5KaEI-G4J21hDeuY4GhRlP1gtA&h=AT2SZSPsUoCfH01jMUdOZ8pAGtBXpfBQ_N_q0NZ3SxcwqZmUG4pmvbJDwHPUN3GsHsri6CG_q46zolSjAoUwU6i-RxDH4mDvt7Q7JIrjkcf4YD7VhceJwUTElMXCMag7eOhJge1qX2LuhyJRARPh_XqLjQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3oCu_aY1oID6T4fz48OdzZsEmCtxb6xXchTrpv6ddhemdsPjivc97U6LjWikNv0_5yAyJE7Hqe66rxOT_WXurbDn77rmR99QmGLnCa2WCt8VJKnlZQ1K4ARpr5QwvBzyY9OsnxJKcJcTRLT0947vuegFKaC273LbZAduqOC72aXk0ugw

- Nộp bài tại link: https://docs.google.com/.../1FAIpQLSetmeg38b7.../viewform...