LIÊN CHI ĐOÀN KHOA KIẾN TRÚC VÀ QHĐT

Liên chi Đoàn khoa Kiến trúc và Quy hoạch là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Xây dựng.