Hội thảo giới thiệu chương trình đào tạo kỹ sư làm việc tại nhật bản văn hóa ứng xử của nhân viên làm việc tại công sở

Hội thảo giới thiệu chương trình đào tạo kỹ sư làm việc tại nhật bản văn hóa ứng xử của nhân viên làm việc tại công sở