HỒ SƠ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨC

 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ SINH VIÊN

--*--

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐẢNG VIÊN CHÍNH THỨ

STT

Mẫu biểu

Tên văn bản

Ghi chú

1

CN-ĐVM

Giấy chứng nhận lớp “Bồi dưỡng đảng viên mới”

Nếu đã học tại ĐHXD thì Văn phòng đã lưu trong Hồ sơ đảng viên

2

Mẫu 10-KNĐ

Bản tự kiểm điểm

Viết luôn khi đủ 01 năm dự bị

3

Mẫu 10-KNĐ

Bản giải trình chuyển chính thức muộn

Đối với các Đảng viên chuyển chính thức muộn

4

Mẫu 11-KNĐ

Giấy nhận xét của Đảng viên chính thức được phân công hướng dẫn

Đảng viên hướng dẫn thực hiện

5

Mẫu 10-KNĐ

Biên bản họp Chi đoàn

Chi đoàn tiến hành họp lớp và thực hiện các văn bản

6

Mẫu 10-KNĐ

Giấy nhận xét Chi đoàn

7

 

Ý kiến nhận xét, đánh giá của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân gia đình đảng viên dự bị đang công tác tại trường Đại học Xây dựng Hà Nội

Đảng viên hướng dẫn và đảng viên dự bị xin ý kiến chi ủy nơi cư trú

8

 

Giấy nhận xét của BCH Đoàn trường

Sau khi hoàn thiện các văn bản trước đó, để vào túi clear, mang lên văn phòng Đoàn trường.

9

Mẫu 12-KNĐ

Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nơi đảng viên dự bị sinh hoạt và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị

 

Chi ủy thực hiện

10

Mẫu 12-KNĐ

Biên bản họp Chi bộ

11

Mẫu 13-KNĐ

Nghị quyết Chi bộ

12

 

Bảng xác nhận kết quả học tập

Xin bảng điểm TB học kì gần nhất

13

 

04 ảnh 2x3 không tách ảnh, để nguyên tấm

Phục vụ cho công tác làm thẻ đảng viên

CChú ý: Trình tự thời gian của các văn bản theo thứ tự trên