DANH SÁCH TỔ ĐẢNG CÁC KHOA

DANH SÁCH TỔ ĐẢNG CÁC KHOA

TT

Họ và tên

Lớp

Điện thoại

Email

Khoa phụ trách

1

Chu Quang Linh

64XD6

0879.726.888

 

XDDD&CN

2

Nguyễn Hồng Huệ

64KT7

033.258 0956

 

Kinh tế

 

3

 

Phạm Thành Long

 

64KD2

 

0962.887.380

 

KT & QH
KT Môi trường

Công trình Thủy

4

Nguyễn Đại Dương

65IT5

0945.112.697

 

CNTT

5

Nguyễn Công Hiếu

63CD3

0827.108.752

 

Cầu đường

6

Phạm Đình Đức

63KSGT

0345.508.444

 

CLC