CUỘC THI CHÍNH LUẬN VỀ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LẦN THỨ BA, NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

 

Mục đích cuộc thi nhằm khẳng định vai trò quan trọng trong đời sống xã hội của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái,thù địch.

Thông qua Cuộc thi, tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện lực lượng, tiến tới hình thành mạng lưới rộng khắp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởngcủa Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ.

Giải thưởng dành cho các tác phẩm gồm:

- Giải Nhất, mỗi giải trị giá: 10.000.000đ (Mười triệu đồng).

- Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 7.000.000đ (Bẩy triệu đồng).

- Giải Ba, mỗi giải trị giá: 5.000.000đ (Năm triệu đồng).

- Giải Khuyến Khích, mỗi giải trị giá: 3.000.000đ (Ba triệu đồng).

*Giải phụ khác, mỗi giải trị giá: 500.000đ (Năm trăm nghìn đồng)

Thông tin chi tiết xem phía dưới